İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

Uzun yıllardır, kimya sanayinde var olan Deteks Kimya; kapasitesini artırarak devam eden, müşterilerin beklentilerini karşılayan, çalışanına değer veren, değişimi önemseyen, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarıyla, kalite standartlarından taviz vermeden, insan kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmaktadır.

Kurum kültürümüze uygun çalışanlarımızla ile birlikte farkındalık yaratarak, doğru kişilerin işe alınması ve terfi ettirilmesi, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi ve kariyer planlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi “İnsan Kaynakları Politikamız”ın hedefidir.

Adayların doğru işe yerleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılandırılan yetkinlik bazlı seçme ve yerleştirme sürecinde insan kaynakları ve bölüm yöneticileri ortak çalışır. Adayların kurum kültürüne, değerlerine ve genel anlamda işe uygunluğu, kişilik özellikleri ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi insan kaynakları tarafından; mesleki bilgi ve deneyimi, ekip ile uyumlu çalışabilme özellikleri ilgili bölüm yöneticisi tarafından değerlendirilir.

Üniversite ve lise öğrencilerine farklı dönemlerde staj olanakları sağlanmaktadır. Staj dönemi sonunda, stajyerler hakkındaki değerlendirmeler doğrultusunda, kurumun da ihtiyaçları paralelinde, Deteks kurum kültürüne, yetkinliklerine en uygun bulunan ve katma değer sağlayacağı düşünülen stajyerler kişisel gelişim, bilgi güvenliği, profesyonel iş yaşamı gibi gelişim alanlarını içeren “Stajyer Kariyer Programına”’dahil edilerek profesyonel hayata kazanılmaktadır.
Deteks Kimya’da işe başlayanlara yönelik uygulanan “Oryantasyon Programı” ile kişinin kurumu tanıması, kuruma ve işine en kısa zamanda alışması amaçlanır. Çalışana ilk iş gününde, kurumsal yönetmelikler, prosedürler ve çalışan el kitabı verilir. Yeni başlayan çalışanımızla Deteks hakkında genel bilgilendirme tamamlandıktan sonra değerlendirme raporu yönetimle paylaşılır.
Deteks Kimya’nın temel ilkesi, boş pozisyonların kurum içinden uygun adaylarla doldurulmasıdır. Bu doğrultuda, performans değerlendirme sonuçları, talepler/başvurular, organizasyonel yedekleme ve iş gücü planlama çalışmaları dikkate alınır. Kariyer yönetiminde, başarılı çalışanların profesyonel ve kişisel gelişimleri ile kurumun hedefleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, etkili bilgi ve liderlik yönetimi yapılması hedeflenir, kişisel ve kurumsal gelişime odaklanılır. Çalışanlarımızın kariyer gelişimine yardımcı olacak uygun programlar geliştirilir.

İnsan kaynakları politikasının temelinde, performansı yönetme, ölçme ve ödüllendirme yoluyla sürekli gelişim sağlama stratejisi bulunmaktadır. Performans yönetimi sistemi, çalışanların gelişimlerini en üst seviyeye taşımaya odaklandıkları ve konuyla ilgili destek ve danışmanlık aldıkları bir sistemdir. Bu süreçte ortaya çıkan gelişim gereksinimlerinden yola çıkılarak çalışanların gelişimi planlanır ve eğitim programları tasarlanır.

Performans yönetimi, hedef belirleme, yıl sonu değerlendirme ve gelişim planlama aşamalarından oluşmaktadır. Şirket hedefleri belirlenir ve en üst seviye çalışandan en alt seviye çalışana kadar bu hedefler paylaşılır. Yıl sonunda belirlenen hedefler üzerinden yapılan görüşmeler ile hedef gerçekleşme durumları ve pozisyon için verilen yetkinlik seviyeleri değerlendirilir. Performans değerlendirme görüşmesindeki amaç çalışanın performans durumunun tespit edilmesi ve iyileştirilmesi gereken alanlar ile ilgili yapılması gerekenlerin tespit edilmesidir. Aynı zamanda yapılan değerlendirme sonuçları çalışanların bir sonraki dönem alacakları ücret artışı ve terfilerde de etkin bir role sahiptir.

Deteks Kimya sürekli gelişim politikasıyla geleceğe yatırım yapma konusunda çalışanlarını kişisel eğitimlerle desteklemektedir. Kariyer planları doğrultusunda belirlenen eğitim ihtiyaçlarının yanı sıra işin gerektirdiği öncelikli alanlar kapsamında da gelişim ihtiyaçları planlanmaktadır.

Deteks'de Kariyer

Başvuru Yap!